Har din klubb utnevnt ansvarlige for henholdsvis barneidrett og politiattester?

​Skap trygge og mestringsorienterte tilbud på barnas premisser. Foto: Molde VBK

Line Busland
10.04.2018
Vervene skal bidra til å skape en trygg idrettsklubb!
Alle idrettslag og klubber valgte i årets tre første måneder nye styrer som skal lede klubbene i det kommende året. En av styrets oppgaver er å utnevne henholdsvis ansvarlig for barneidrett og politiattester i egen klubb. Har din klubb dette på plass?
Alle klubber tilhørende Norges Idrettsforbund, og derav Norges Volleyballforbund, skal utnevne en ansvarlig for barneidrett hvis man organiserer idrett for barn under 13 år. En ansvarlig for politiattester skal utnevnes hvis idrettslaget organiserer et idrettstilbud for mindreårige og/eller funksjonshemmede.  
Barneidrettsansvarlig
Barneidrettsansvarlig kan både være en frivillig eller ansatt i klubben og har som oppgave å:
1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.
2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens 
       drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.
3)   Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig
       informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.
4)   I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i
       idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..
5)   I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.
6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.
7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.
 
Alle barneidrettsansvarlige tilbys e-læringskurs om Barneidrettens verdigrunnlag. Kurset gir deltageren en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Deltageren får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Samtidig skal kurset gjøre deltageren i stand til å reflektere over hvordan rettighetene og bestemmelsene bidrar til å skape en sunn og god barneidrett. E-læringskurset finnes via linken: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=15. Deltageren benytter passord og brukernavn til MinIdrett for å melde seg på/logge inn.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en temaside om barneidrett der man blant annet kan finne Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Nettsiden finnes her: ​Barneidrett
 
Ansvarlig for politiattester
Norsk idrett arbeider kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle over 15 år, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og/eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Idrettslagets styre skal  utnevne en ansvarlig for politiattester som skal se til at nødvendige attester er fremlagt. Politiattestansvarlig skal ha en personlig vara som kan ivareta vervet. Norges Idrettsforbund har opprettet en temaside om politiattester der man kan les mer om ordningen. Siden finnes her: Politiattester